Soto-Heras, S., Roura, M., Catalá, M. G., Menéndez-Blanco, I., Izquierdo, D., Fouladi-Nashta, A. A., & Paramio, M. T. (2017). Beneficial effects of melatonin on in vitro embryo production from juvenile goat oocytes. https://doi.org/10.1071/RD17170